Simbol Int Bonanova

Política de privacitat

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, al qual pertany el centre de formació professional Institut Bonanova, amb NIF S-0800471-E, adreça al Passeig Marítim de la Barceloneta, 25-29 (Hospital del Mar), 08003 Barcelona i telèfons de contacte 93 248 30 00 i 93 248 32 54, és el responsable del tractament de les seves dades personalsEl Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona es compromet a respectar la seva privacitat, a protegir les seves dades personals i a tractar-les d’acord amb la normativa vigent.

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb el que pot contactar a través de l’adreça electrònica: protecciodades(ELIMINAR)@parcdesalutmar.cat

Les seves dades personals seran tractades pel personal administratiu i docent amb la finalitat de poder realitzar les gestions administratives i acadèmiques de l’Institut Bonanova i les derivades de la prestació educativa pròpia d ’aquest centre.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu d’acord a les exigències establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l'establerta a les gestions acadèmiques i administratives a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s'exigeixin per part d'instàncies oficials que hi estiguin legitimades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les seves dades seran tractades d’acord a l’obligació legal aplicable al responsable del tractament, d’acord a l’article 6.1.c del Reglament General de Protecció de Dades.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que lliura a l’Institut Bonanova i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic protecciodades@parcdesalutmar.cat. En aquest cas, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé documentació identificativa equivalent.

En darrer lloc, se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en cas de considerar vulnerats els seus drets.

Premi a la innovació

Erasmus

Facebook

Twitter

flickr

instgram

You Tube

Antics alumnes

Recomana'ns

ISO 9001